Μαθήματα της δευτέρας τάξης του δημοτικού σχολείου.